A. VYMEDZENIE POJMOV

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu Stalekrasna  na adrese

www. stalekrasna.sk

 

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou Nadenka s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorú spolu zákazník a spoločnosť Nadenka s.r.o. uzatvárajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu Stalekrasna na internetovej adrese www. stalekrasna.sk

 

 

Predávajúci a prevádzkovateľ internetovej predajne Stalekrasna

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej predajne na internetovej adrese www. stalekrasna.sk je spoločnosť Nadenka s.r.o.(ďalej ako „predávajúci“).

 

 

Obchodná firma:   Nadenka s.r.o.

 

Sídlo: Klimkovičova1842/ 2

          84101 Bratislava

          IČO: 47 445 866

          Č.účtu vo Vúb banke: SK85 0200 0000 0031 9061 1657 BIC: SUBA SK BX

Zápis v obchodnom registri:

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Bratislave I, vložka 92531/B

 

 

 

Kontaktné údaje:    Nadenka s.r.o.

                             Klimkovičova 1842/2

                             84101 Bratislava

                             kontakt@stalekrasna.sk

                            

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5 820 07 Bratislava

 

 Zákazník

 

Zákazníkom je používateľ internetovej predajne Stalekrasna , ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej ako „spotrebiteľ“).

 

 

 

B. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne  Stalekrasna sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu, a súhlasí s nimi.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky v prípade platby na dobierku alebo prijatím platby na účte predávajúceho v prípade platby na účet. Prijatie platby predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. Predajca si vyhradzuje právo na vymáhanie škôd a nákladov spôsobených neprebrytím odoslaného tovaru.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru.

Vyplnením registračného formulára  v rámci internetovej predajne dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.stalekrasna.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni Stalekrasna sú konečné. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.

Storno objednávky – Objednávka je automaticky stornovaná, ak do 7 dní od prijatia objednávky nie je prijatá platba za tovar na účet predávajúceho.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v prípade ak :

objednávaný tovar sa nevyrába či je inak nedostupný,

cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu,

objednávaný tovar - rovnaký typ, model - je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka . V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 14 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.

 

13. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník a hradí si ich sám.

 

 

 

C. DODACIE PODMIENKY

 

Tovar je doručovaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s.

 

Objednaný tovar je odosielaný  do 48 hodín pracovného dňa od prijatia platby, ak je tovar skladom. Tovar, ktorý nie je skladom, odosielame spravidla 14-21 dní max 4 týždne od prijatia platby.

Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Slovenská pošta a.s.

Daňový doklad je posielaný elektronicky a slúži ako záručný list.

V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar na doručovacej adrese neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené zákazníkom na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci zákazníkovi tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka a až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený (bonus doručenie zdarma a pod.).

Spôsob úhrady

Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: SK85 0200 0000 0031 9061 1657. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoj e-mail potrebné údaje na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol-číslo objednávky. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je odosielaný poštou do 48 hodín po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho (ak je tovar na sklade). Pri prevzatí zásielky  zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu tj.platba nie je prijatá do 7 dní po uskutočnení objednávky,  je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Dobierka- zákazník zaplatí pri prebratí tovaru na pošte. 

 

 

D. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA TOVARU

 

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne Stalekrasna a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C. V prípade reklamácie vyplňte prosím tento formulár  Formular_odstupenie od zmluvy_reklamacia.docx (68,1 kB) a pošlite nám ho spolu s tovarom na našu adresu. Upozorňujeme, že fotografie výrobku sú ilustračné a nemusia sa zhodovať s reálnym výrobkom. Aj napriek tomu vlastnosti, zloženie pôvod a výrobca zostávajú nezmenené.

 

Reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji  a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku.

 

 

E. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Young & Beautiful (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Odoslaním internetovej objednávky zákazníkom spotrebiteľom dochádza k uzavretiu zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku. Zákazník spotrebiteľ má právo v súlade s článkom 9 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č 2011/83 odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k prevzatiu tovaru zákazníkom/ spotrebiteľom.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom), pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnete tu Formular_odstupenie od zmluvy_reklamacia.docx (69713)

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť na adresu: Nadenka s.r.o. Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu pred uplynutím 14 (štrnásť) dennej lehoty na odstúpenie.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník/spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi spolu s uhradenou kúpnou cenou tovaru aj ním uhradené náklady na dodanie tovaru, a to do výšky zodpovedajúcej nákladom na dodanie tovaru najlacnejším spôsobom, ktorý predávajúci ponúka. K zásielke, prostredníctvom ktorej je vrátený tovar, musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane faktúry, alebo musí byť vznik kúpnej zmluvy inak bezpochybne preukázaný.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v neporušenom originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu nákladom na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a vzniknutej škode na tovare.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi/spotrebiteľovi skôr, ako mu zákazník/spotrebiteľ tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

Zákazník berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom je uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy vyslovene dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) na poskytovanie služieb, ak ich plnenie bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,

c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu (potraviny, tabakové výrobky a iné vymedzené zákonom),

d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal

e) na dodávku novín, periodík a časopisov,

f)  na dodávku cien z hier alebo lotérií.

 

F. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej predajne Stalekrasna sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu internetovej predajne Young & Beautiful , a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formuláre.
  2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
  3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú predajňu Stalekrasna , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas s prípadným spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
  4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
  5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská pošta a.s.), zmluvných partnerov predávajúceho v zmysle odst. 3.
  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2 a 3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eshop@dermacol.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
  7. Zákazník má dľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
    Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúcehona základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

 

G. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky, pravidlá motivačného programu a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 108/2000 Z. z. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a pravidlá motivačného programu.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na stránkach internetovej predajne Young & beautiful  .

Všetky priania, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej či poštovej adrese uvedenej v časti A týchto VOP v sekcii "kontaktné údaje".

Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu Young & beautiful  na internetovej stránke www. stalekrasna.sk  sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. augusta 2013.

 

 

 

 

 

Reklamácia

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok výrobkov zodpovedá výrobca a nie je dôvodom pre reklamáciu. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie výrobkov nesprávnou manipuláciou používaním a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného. V prípade, že tovar javí v okamžiku doručenia viditeľné známky poškodenia, je zákazník oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky. Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík). Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť (doručiť) stručný popis nedostatku.

 

Práva zákazníka spotrebiteľa v prípade nezhody tovaru s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez nedostatkov. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, prípadne ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov. V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek spotrebiteľa buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak taký postup nie je možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. Upozorňujeme, že fotografie výrobku sú ilustračné a nemusia sa zhodovať s reálnym výrobkom. Aj napriek tomu vlastnosti, zloženie, pôvod a výrobca zostávajú nezmenené.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej lehote

V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom spotrebiteľom vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže zákazník uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku zákazníkom / spotrebiteľom. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Predajca zodpovedá za všetky nedostatky výrobku, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty. Nevzťahuje sa však na nedostatky spôsobené nešetrným zaobchádzaním, skladovaním alebo bežným opotrebením. Nárok na uplatnenie záruky zaniká okrem iného v nasledujúcich prípadoch:

Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná lehota pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.

Nedostatok vznikol nevhodným používaním tovaru.

Nedostatok vznikol nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.

Nedostatok vznikol neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Nedostatok vznikol vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.

Tovar bol poškodený živlami.

Adresa pre zaslanie reklamovaného  tovaru: Nadenka s.r.o. Klimkovičova 2, 84101 Bratislava

Titulok

Vyhľadávanie

[google7343f7afa16f694f.html]

Online katalóg aromaterapeutickej prírodnej kozmetiky Nobilis Tilia: issuu.com/nobilis/docs/katalog2021_listov_n__www_-_issuu.

Všetky produkty z katalógu vieme odoslať v priebehu 5 pracovných dní. 

Objednávať môžete emailom kontakt@stalekrasna.sk


 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode